Lắp đặt mộ đá có mái đẹp tại Nghĩa Đàn – Nghệ An 2019