Khu lăng mộ công giáo bằng đá đẹp được lắp đặt tại Bình Định